Hoạt động giờ học trường MGTM

Tùy theo mô hình lớp, số tiết Tiếng Anh được tăng cường là 6 và 4 tiết (trong đó 4 tiết và 2 tiết do giáo viên nước ngoài giảng dạy) với giáo trình tăng cường riêng của nhà trường.